Kalite Politikam?z

Yazdır

Bizler, kalite politikas? deyince iinde bar?nd?rd??? tm detaylar zerinde yo?unla?man?n ve sreklilik gstermesi gereken bir srecin bilincinde, ?irket kltrnde yer alan belirlenmi? ve do?ru alg?lanm?? vizyonumuz sayesinde gelece?in lider firmalar?ndan biri olmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Kalite politikam?z?n temel ta?lar?ndan biri olan rnlerimizin yaratt?klar? de?erler ve sa?lad?klar? getiriler gz nne al?nd???nda d?k maliyet, en aza indirgenmi? hata oran?yla, rakiplerinden daha h?zl? hareket edebilen, zaman?nda retimiyle bilgisini ve enerjisini verimli kullan?m?yla artt?ran, Yeni teknolojik yat?r?mlara verdi?i de?erle rn kalitesini artt?ran,Ekip ruhuna inanan, sayg?l?, gerekli bilgi ve beceriyle donanm??, yeniliki, yarat?c?l??? ?irket ynetimiyle desteklenen, i? ahlak? ve drstl?n iine sindiren,Do?ru anla??lan m?teri istek ve beklentilerini, sundu?u bilinli hizmetle yerine getiren,Sat?? sonras?nda da sunulan hizmetin ve kazan?lan gvenin sreklili?ini sa?lamaya al??an,Gnn de?i?en ?artlar?na toplumsal sorumluluk bilinciyle yakla?an,Kalitenin kontroll ve geli?tirilebilir ve srdrlmesi gereken bir proses oldu?u sorumlulu?unu ta??maktay?z ki bu da bizim kalite politikam?z?n temel hedefidir.