Hakk?m?zda

Yazdır

Is?tma, so?utma ve havaland?rma sektrnde Trkiye liderleri

aras?nda yer almay? hedefleyen firmam?z Tketicilere dnya

standartlar?ndaki rn ve hizmet sa?layarak, yksek evre bilinciyle

birlikte Us Teknik markas?n? kalite ve gvenin sembol yapmay?

hedeflemektedir.


Sektrn bir ok projesinde grev alan ve grevini ba?ar? ile

tamamlayan ?irketimiz geli?en Taahht alan?nda kalitesini ortaya

koymaktad?r.Firmam?z 1994 y?l?nda endstriyel ve evsel Mekanik

Tesisat Proje ve Taahht faaliyetlerinde bulunmak zere

kurulmu?tur.